Phần 4: Tùy chọn Palette - Photoshop CS5 toàn tập

Phần 4: Tùy chọn Palette - Photoshop CS5 toàn tập

Ở phía trên màn hình làm việc, ngay dưới thanh menu, bạn sẽ thấy các bảng các tùy chọn. Khi lựa chọn các công cụ khác nhau trên toolbox, bạn sẽ thấy các tùy chọn này thay đổi tùy vào từng công cụ.