Phú Thọ: Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng tháng 5/2018

Hiện nay, trà lúa sớm đang trong giai đoạn chín sữa, trà trung và trà muộn đang làm đòng - trỗ bông, kết quả điều tra sâu bệnh ngày 02 - 03/5/2018, trên đồng ruộng, một số đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại, có khả năng ảnh hưởng tới năng suất trên cây lúa. Chi cục BVTV thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp chỉ đạo, phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh, gây hại tại các huyện, thành, thị; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.Tỷ lệ bệnh phổ biến 2,2 - 8,4%, cao 14,0 - 35,0%, cục bộ 42,9 - 48,0% (Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê). Diện tích nhiễm 5.557,1 ha; trong đó nhiễm nhẹ 3.683,0 ha, nhiễm trung bình 1.692,6 ha, nhiễm nặng 181,5 ha (Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê). Diện tích đã phòng trừ 1.812,4 ha; lần 1: 1.762,5 ha; lần 2: 49,9 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao, bệnh tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại, nhất là trên diện tích lúa đã trỗ bông. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối.

2. Rầy các loại:

* Hiện tại: Rầy phát sinh rải rác tại một số huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 45 - 90 con/m2, cao 120 - 400 con/m2, cục bộ 800 - 1.200 con/m2 (Lâm Thao, Thanh Ba, Cẩm Khê), cá biệt ổ 8.000 con/m2 (Vĩnh Lại - Lâm Thao).  Phát dục chủ yếu tuổi 1, 2, Trưởng thành; mật độ trứng rầy phổ biến 40 - 80 ổ/m2, cao 120 - 240 ổ/m2, cục bộ 500 - 600 ổ/m(Lâm Thao, Hạ Hòa). Diện tích nhiễm 45,4 ha, trong đó nhiễm nhẹ 44,9 ha, nhiễm nặng 0,5 ha (Vĩnh Lại - Lâm Thao). Diện tích đã phòng trừ 0,5 ha.

* Dự báo:  Trong kỳ tới, rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại trên các trà lúa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, có thể gây cháy ổ trên tràn thấp, trũng đang chín sữa - chín sáp nếu không phòng trừ kịp thời. Diện tích dự kiến cần phòng trừ trong kỳ tới là 100 ha (Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Tam Nông, Phù Ninh, Yên Lập và TP. Việt Trì, ....).

3. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại nhẹ rải rác ở hầu hết các huyện, thành, thị; tỷ lệ bệnh trên lá phổ biến 1,0 - 5,0%, cao 14,4% (Yên Lập); diện tích nhiễm 61,4 ha (nhiễm nhẹ 35,2 ha; trung bình 26,2 ha); diện tích đã phòng trừ 61,4 ha.

* Dự báo: Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, trong vài ngày tới, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa dông, ẩm độ không khí cao nên bệnh có điều kiện phát triển, lây lan nhanh cần hết sức chú ý, đặc biệt là đạo ôn cổ bông. Một số giống mẫn cảm với bệnh đạo ôn như Nếp, J02, BC15, HT1, TBR 225, KD18, Nhị ưu, ...

4. Châu chấu tre lưng vàng:

* Hiện tại: Châu chấu tiếp tục nở tại 12 xã của 5 huyện (Tứ Mỹ, Cổ Tiết, Hiền Quan, Quang Húc, Văn Lương - Tam Nông; Chí Đám, Vân Đồn, Hùng Quan, Chân Mộng - Đoan Hùng; Ngọc Lập - Yên Lập; Yên Lãng - Thanh Sơn; Bằng Giã - Hạ Hòa).

- Trên đồi rừng: Châu chấu nở từng ổ trên bờ cỏ, bụi cây ven rừng với mật độ trung bình 10 - 50 con/m2, cao 100 - 600 con/m2, cục bộ 1.000  - 3.000 con/m2 (Hùng Quan - Đoan Hùng, Hiền Quan - Tam Nông). Diện tích nhiễm 17,83 ha. Diện tích đã phòng trừ 17,83 ha.

- Trên lúa: Châu chấu nở từng ổ, mật độ trung bình 10 - 60 con/m2, cao 100 - 300 con/m2, cục bộ 500 - 600 con/m2 (Hùng Quan, Chi Đám - Đoan Hùng). Diện tích nhiễm 2,44 ha. Diện tích đã phòng trừ 2,44 ha.

* Dự báo: Trong thời gian tới, châu chấu tiếp tục nở tại các xã đã có nguồn châu chấu những năm trước của huyện Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Sơn, Hạ Hòa, ... Những nơi chưa được phòng trừ hoặc phòng trừ kém hiệu quả, châu chấu sẽ di chuyển, thiết lập quần thể và gây hại trên tre, luồng, lúa, ngô, cây màu khác.

Ngoài ra: Các đối tượng khác như bệnh bạc lá xuất hiện và gây hại sau mưa dông; sâu đục thân, bọ xít dài hại rải rác, chuột hại cục bộ.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện tốt nội dung Công văn số 453/SNN-BVTV ngày 13/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân 2018. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tập huấn, tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn nông dân nhận biết các đối tượng sâu bệnh hại, phân loại đồng ruộng để phòng trừ kịp thời.

- Chi cục yêu cầu các trạm BVTV huyện, thành, thị tăng cường công tác điều tra dự tính dự báo, tham mưu đề xuất các biện pháp kỹ thuật phòng trừ triệt để diện tích nhiễm sâu, bệnh đến ngưỡng, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

2. Bệnhpháp phòng trừ:

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các thuốc, ví dụ:  Cavil 50WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL, Chevil 5SC...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Đối với bệnh đạo ôn: Khi phát hiện ruộng bị bệnh cần dừng ngay việc bón phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá, phun phòng trừ sớm bằng các loại thuốc đặc hiệu; đối với diện tích đã nhiễm đạo ôn lá hoặc gần nguồn bệnh, phải phòng trừ đạo ôn cổ bông khi lúa bắt đầu thấp tho trỗ, nếu ruộng bị nặng phải phun kép (2 lần), lần 2 khi lúa trỗ thoát (cách nhau 5-7 ngày). Có thể sử dụng các loại thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn được đăng ký trong danh mục, ví dụ như: Katana 20SC, Fu-army 30WP, Sako 25WP, Abenix 10FL, Ka-bum 650WWP, Funhat 40WP, Sieubem 777WP, A.V.T 5SC, Som 5SL, Difusan 40EC, Hibim 31WP... pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Châu chấu tre: Tiếp tục điều tra, phát hiện những ổ châu chấu mới nở và những ổ còn sót lại sau phòng trừ,dùng vợt bắt giết những ổ châu chấu đang co cụm ở trên mặt đất, ruộng lúa, bờ cỏ đem tiêu hủy. Đối với những ổ trên đồi rừng, cần tổ chức tổ dịch vụ phun tập trung, dùng máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch để tiêu diệt. Sử dụng các loại thuốc trừ châu chấu tre đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, ví dụ: Victory 585EC, Lufen extra 100EC, Neretox 95WP,... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

- Rầy các loại: Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, ví dụ: Excel Babsac 600 EC, Victory 585 EC, Superista 25 EC, Rockfos 550 EC, Bassa 50 EC, Nibas 50 EC, ... pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

- Ngoài ra: Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ để phòng trừ kịp thời các ổ sâu đục thân, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn.