nguy cơ mai một

Mai vàng Yên Tử trước nguy cơ mai một, cần được bảo tồn