Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng qua Một cửa Quốc gia

Về cải cách thể chế, nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực trồng trọt đã được Cục tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Đồng thời, trình Bộ trưởng Bộ NN-PTNT xem xét ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 về Bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Cục Trồng trọt cũng đã xin ý kiến các Bộ, ban, ngành Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 để trình Chính phủ.

Trong năm 2020 - 2021, Cục Trồng trọt được Bộ giao xây dựng 29 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt. Đến nay, Cục đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ và gửi Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định 4 TCVN về khảo nghiệm VCU, DUS giống lúa, ngô. Tổ chức Hội đồng nghiệm thu 4 TCVN về khảo nghiệm DUS giống cà phê, cam, bưởi, chuối.

Đồng thời xin ý kiến Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường việc thực hiện nghiệm thu, thẩm tra, thẩm định để chuẩn bị nghiệm thu đối với 1 QCVN về chất lượng hạt giống lúa, ngô; 3 TCVN về sản xuất giống lúa, ngô; 4 QCVN về chất lượng vật liệu nhân giống cà phê, cam, bưởi, chuối; 4 TCVN về khảo nghiệm VCU, 4 TCVN về cây đầu dòng, vườn đầu dòng; 4 TCVN về sản xuất giống cà phê, cam, bưởi, chuối; 1 TCVN về phương pháp lấy mẫu vật liệu nhân giống.

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ phần về Giống cây trồng.

Đối với các hoạt động cải cách thủ tục hành chính, đến tháng 6/2021, có 5 thủ tục hành chính được công khai trên công dịch vụ công trực tuyến của Bộ, 1 thủ tục hành chính được công khai trên cổng dịch vụ công Một cửa Quốc gia, một cửa Asean, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp cận và đăng ký thực hiện các thủ tục theo nhu cầu.

Nhằm hiện đại hoá hành chính, lãnh đạo Cục đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt đến cán bộ công chức, viên chức đối với việc xử lý hệ thống quản lý văn bản và điều hành chung của Bộ. Thực hiện Văn phòng điện tử theo quy định của Bộ trong việc thực hiện văn bản đến, văn bản đi, triển khai ứng dụng chữ ký số.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị của Cục nâng cao trao đổi văn bản điện tử như báo cáo, giấy mời, tài liệu họp, lịch công tác (trong mạng nội bộ LAN của Cục, Email, Zalo…) để giảm thiểu việc in ấn các văn bản giấy; Tiếp tục triển khai tới Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố Hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch đối với ngành trồng trọt (www.dulieutrongtrot.mard.gov.vn) từ Sở NN-PTNT.

Để triển khai thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia, Cục Trồng trọt thực hiện 1 phần mềm giải quyết thủ tục hành chính “Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế (bao gồm cả cây trồng biến đổi gen được nhập khẩu với mục đích khảo nghiệm để đăng ký cấp Quyết định lưu hành giống cây trồng)” được thực hiện từ ngày 29/5/2021.

Theo đánh giá, Cục Trồng trọt đã kịp thời ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; triển khai kịp thời hệ thống văn bản liên quan đến cải cách hành chính đến các cơ quan, đơn vị, cơ bản hoàn thành nội dung theo kế hoạch chung của Bộ.

Tuy nhiên, khó khăn là trong quá trình thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến còn gặp một số khó khăn, bất cập, gây khó khăn cho phía các nhân, doanh nghiệp và cán bộ thực hiện thủ tục hành chính. Đường truyền Internet còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Những tháng cuối năm 2021, Cục Trồng trọt tiếp tục thực hiện Chương trình Cải cách hành chính của Chính phủ; Chương trình cải cách hành chính của Bộ NN-PTNT giai đoạn 2016- 2021, Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2021, Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 2021.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng cải cách hành chính của Bộ và các đơn vị bạn để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2021 theo kế hoạch của Bộ. Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN-PTNT năm 2021; nâng cao chất lượng văn bản; tổ chức triển khai thực hiện các chính sách mới theo kế hoạch năm 2021.

Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM >>