___ tài trợ ___

cá nheo

Lạng Sơn: Nuôi cá nheo Mỹ trong lồng bè trên sông

___ tài trợ ___