___ tài trợ ___

nuôi bò thịt

Hòa Bình: Hiệu quả xã hội từ mô hình vỗ béo bò thịt và xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học

___ tài trợ ___