Tài liệu tìm hiểu về canh tác lúa và phác thải khí hậu

Thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước; là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Xin mời xem hoặc tải về tài liệu dưới đây

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM >>