Bảng giá các loại đại gia súc (mua hơi) được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Đại gia súc Giá bán 🔎
Trâu 80.000 đ/kg 0
90.000 đ/kg 0
Ngựa 200.000 đ/kg 0