Bảng giá các loại phân bón được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Phân đạm Giá bán 🔎
Đạm Phú Mỹ 11.400 đ/kg 0
Đạm Bình Điền 10.000 đ/kg 0
Đạm Hà Bắc 14.400 đ/kg 0
Đạm Indonesia đục 10.400 đ/kg 0
Đạm Malaysia đục 15.800 đ/kg 0
Đạm Brunei đục 15.000 đ/kg 0
Phân lân Giá bán 🔎
Lân Long Thành 5.600 đ/kg 0
Lân Văn Điển 5.800 đ/kg 0
Lân Lâm Thao 7.400 đ/kg 0
Phân kali Giá bán 🔎
Kali Phú Mỹ 13.400 đ/kg 0
Kali Con Cò 15.000 đ/kg 0
Kali Canada 15.400 đ/kg 0
Kali Israel 16.200 đ/kg 0
Kali Uzbekistan 15.000 đ/kg 0
Kali Belarus 14.400 đ/kg 0
Phân N-P-K Giá bán 🔎
NKP 16-16-8 Bình Điền 16.400 đ/kg 0
NKP 16-16-8 Phú Mỹ 17.000 đ/kg 0
NKP 16-16-8 9S Hàn Quốc 17.000 đ/kg 0
NKP 16-16-8 TE Việt Nhật 19.400 đ/kg 0
NKP 20-20-15 Con Cò 22.000 đ/kg 0
NKP 20-20-15 Bình Điền 21.000 đ/kg 0
NKP 20-20-15 TE Bình Điền 22.000 đ/kg 0
NKP 20-20-15 Sông Giang 22.000 đ/kg 0
Phân D-A-P Giá bán 🔎
DAP Hồng Hà 19.400 đ/kg 0
DAP Đình Vũ 16.600 đ/kg 0
DAP Đức Giang 18.200 đ/kg 0
DAP Philipines 19.000 đ/kg 0
DAP Nga đen 64% 19.000 đ/kg 0
DAP Trung Quốc 19.000 đ/kg 0