Bảng giá các loại thức ăn chăn nuôi được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành chăn nuôi. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Lợn (heo) Giá bán 🔎
Thức ăn hỗn hợp cho heo (lợn) nái mang thai 80.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho heo (lợn) nái nuôi con 80.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho heo (lợn) nái hậu bị 10.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho heo (lợn) con từ 8kg đến 15kg 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho heo (lợn) con từ 16kg đến 25kg 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho heo (lợn) thịt từ 26kg đến 50kg 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho heo (lợn) thịt từ 51kg đến 80kg 10.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho heo (lợn) thịt từ 81kg đến xuất chuồng 10.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho heo (lợn) trước giết mổ từ 7 đến 14 ngày 10.000 đ/kg 0
Giá bán 🔎
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ trứng 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ siêu trứng 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho gà bố mẹ 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho gà công nghiệp úm 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho gà công nghiệp từ 15 đến 28 ngày tuổi 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho gà công nghiệp từ 29 đến 42 ngày tuổi 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho gà công nghiệp từ 43 đến xuất chuồng 15.000 đ/kg 0
Vịt, ngan, ngỗng Giá bán 🔎
Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan, ngỗng đẻ siêu trứng 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan, ngỗng đẻ hậu bị 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan, ngỗng con từ 1 đến 21 ngày tuổi 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan, ngỗng thịt từ 22 đến 45 ngày tuổi 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan, ngỗng thịt từ 46 đến xuất bán 15.000 đ/kg 0
Cun cút Giá bán 🔎
Thức ăn hỗn hợp cho chim cun cút con từ 1 đến 21 ngày tuổi 10.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho chim cun cút đẻ siêu trứng 10.000 đ/kg 0
Bò, bê Giá bán 🔎
Thức ăn hỗn hợp cho bê con 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho bò sữa cao sản 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho bò thịt sau 6 tháng tuổi 15.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho bò thịt vỗ béo 15.000 đ/kg 0
Cá trắm, chép Giá bán 🔎
Thức ăn hỗn hợp cho cá trắm cỏ, cá chép từ 200g đến 500g 25.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho cá trắm cỏ, cá chép từ 500g đến 1.000g 25.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho cá trắm cỏ, cá chép trên 1.000g 25.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho cá trắm đen trên 100g 25.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho cá trắm đen trên 1.000g 25.000 đ/kg 0
Cá rô phi, điêu hồng Giá bán 🔎
Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng giống từ 5g đến 20g 25.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 21g đến 100g 25.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 101g đến 200g 25.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng từ 201g đến 500g 25.000 đ/kg 0
Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng trên 500g 25.000 đ/kg 0
Cá lồng bè Giá bán 🔎
Thức ăn hỗn hợp cho cá nuôi lồng bè 25.000 đ/kg 0