Bảng giá các loại thuốc trừ bệnh cho cây trồng được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Syngenta Giá bán 🔎
Amistar 250SC 200.000 đ/100ml 0
Amistar Top 325SC 135.000 đ/100ml 0
Anvil 5SC 40.000 đ/100ml 0
Filia 525SE 150.000 đ/250ml 0
Miravis 20SC đục 140.000 đ/100ml 0
Nevo 330EC 13.000 đ/10ml 0
NewTec 300SC 130.000 đ/250ml 0
Orondis Opti 406SC 140.000 đ/250ml 0
Ortiva 600SC 90.000 đ/100ml 0
Quilt 200SE 130.000 đ/250ml 0
Reflect Xtra 525SC 180.000 đ/100ml 0
Bayer Giá bán 🔎
NATIVO 70WG 30.000 đ/10g 0
ANTRACOL 70WP 40.000 đ/100g 0
FLINTPRO 648WG 50.000 đ/100g 0
PROFILER 711.1WG 70.000 đ/100g 0
Aliette 800WG 55.000 đ/100g 0
Melody DUO 66.75WP 50.000 đ/100g 0
ADAMA Giá bán 🔎
ALMAGOR 356EC 300.000 đ/250ml 0
APROPO 200SE 220.000 đ/240ml 0
BANJO FORTE 400SC 130.000 đ/100ml 0
BLASTOGAN 75WP 25.000 đ/25g 0
COCADAMA 85WP 50.000 đ/100g 0
CUSTODIA 320SC 320.000 đ/250ml 0
FOLPAN 50WP 30.000 đ/100g 0
PICORAZ 490EC 200.000 đ/240ml 0
SUPER MASTERCOP 21SL 100.000 đ/240ml 0