Bảng giá các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành chăn nuôi. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Gia súc Giá bán 🔎
Vắc xin bệnh lở mồm long móng cho gia súc 175.000 đ/10 liều 0
Vắc xin bệnh viêm da nổi cục cho gia súc 335.000 đ/10 liều 0
Vắc xin bệnh nhiệt thán cho gia súc 350.000 đ/10 liều 0
Vắc xin bệnh tụ huyết trùng cho gia súc 100.000 đ/10 liều 0
Vắc xin dịch tả cho gia súc 100.000 đ/10 liều 0
Vắc xin bệnh dại cho gia súc 100.000 đ/10 liều 0
Gia cầm Giá bán 🔎
Vắc xin bệnh cúm thể độc lực cao cho gia cầm 100.000 đ/10 liều 0
Vắc xin bệnh newcastle cho gia cầm 50.000 đ/10 liều 0
Vắc xin bệnh dịch tả cho gia cầm 100.000 đ/10 liều 0