+35
°
C
Giá các loại thuốc bảo vệ thực vật cập nhật ngày 03/02/2024

Giá các loại thuốc bảo vệ thực vật cập nhật ngày 03/02/2024

ý kiến của bạn

Bản tin cập nhật tự động lúc: 11h30

Bảng giá các loại thuốc bảo vệ thực vật được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây.

Loại thuốcGiá bánThay đổi
Thuốc trừ sâu Actara 25WG
➥ review
26.000
(đồng, 1 gr)
0
(đồng, 1 gr)
Thuốc trừ sâu Chess 50WG
➥ review
55.000
(đồng, 20 gr)
0
(đồng, 20 gr)
Thuốc trừ sâu Incipio 200SC
➥ review
35.000
(đồng, 80 ml)
0
(đồng, 80 ml)
Thuốc trừ sâu Karate 2.5EC
➥ review
65.000
(đồng, 250 ml)
0
(đồng, 250 ml)
Thuốc trừ sâu Match 050EC
➥ review
100.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ sâu Pegasus 500SC
➥ review
25.000
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc trừ sâu Pexena 106SC
➥ review
120.000
(đồng, 20 ml)
0
(đồng, 20 ml)
Thuốc trừ sâu Proclaim 1.9EC
➥ review
20.000
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc trừ sâu Proclaim 5WG
➥ review
35.000
(đồng, 15 gr)
0
(đồng, 15 gr)
Thuốc trừ sâu Selecron 500EC
➥ review
70.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ sâu Tervigo 020SC
➥ review
90.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ sâu Trigard 100SL
➥ review
25.000
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc trừ sâu Virtako 40WG
➥ review
40.000
(đồng, 4,5 gr)
0
(đồng, 4,5 gr)
Thuốc trừ sâu Voliam Targo 063SC
➥ review
110.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ bệnh Amistar 250SC
➥ review
200.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ bệnh Amistar Top 325SC
➥ review
135.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ bệnh Anvil 5SC
➥ review
40.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ bệnh Filia 525SE
➥ review
150.000
(đồng, 250 ml)
0
(đồng, 250 ml)
Thuốc trừ bệnh Miravis 20SC
➥ review
140.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ bệnh Nevo 330EC
➥ review
13.000
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc trừ bệnh Newtec 300SC
➥ review
130.000
(đồng, 250 ml)
0
(đồng, 250 ml)
Thuốc trừ bệnh Orondis Opti 406SC
➥ review
140.000
(đồng, 250 ml)
0
(đồng, 250 ml)
Thuốc trừ bệnh Ortiva 600SC
➥ review
90.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ bệnh Quilt 200SC
➥ review
130.000
(đồng, 250 ml)
0
(đồng, 250 ml)
Thuốc trừ bệnh Reflect Xtra 525SC
➥ review
180.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ cỏ Calaris Xtra 525SC
➥ review
300.000
(đồng, 1.000 ml)
0
(đồng, 1.000 ml)
Thuốc trừ cỏ Dual Gold 96EC
➥ review
180.000
(đồng, 250 ml)
0
(đồng, 250 ml)
Thuốc trừ cỏ Sofit 300EC
➥ review
300.000
(đồng, 1.000 ml)
0
(đồng, 1.000 ml)
Thuốc trừ cỏ Solito 320EC
➥ review
300.000
(đồng, 1.000 ml)
0
(đồng, 1.000 ml)
Thuốc trừ cỏ Topshot 60OD
➥ review
150.000
(đồng, 250 ml)
0
(đồng, 250 ml)
Thuốc xử lý hạt giống Apron XL 350ES
➥ review
50.000
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc xử lý hạt giống Cruiser plus 312.5FS
➥ review
50.000
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc xử lý hạt giống Cruiser 350FS
➥ review
50.000
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc xử lý hạt giống Fortenza Duo 480FS
➥ review
60.000
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc trừ sâu Movento 150OD
➥ review
110.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ sâu Confidor 100SL
➥ review
50.000
(đồng, 20 ml)
0
(đồng, 20 ml)
Thuốc trừ sâu Confidor 200SL
➥ review
100.000
(đồng, 50 ml)
0
(đồng, 50 ml)
Thuốc trừ sâu Decis Repel 2.5SC
➥ review
50.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ bệnh Nativo 70WG
➥ review
30.000
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Thuốc trừ bệnh Antracol 70WP
➥ review
40.000
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc trừ bệnh Flintpro 648WG
➥ review
50.000
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc trừ bệnh Profiler 711.1WG
➥ review
70.000
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc trừ bệnh Aliette 800WG
➥ review
55.000
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc trừ bệnh Melody Duo 66.75WP
➥ review
50.000
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc trừ cỏ Becano 500SC
➥ review
650.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc xử lý hạt giống Rountine 200SC
➥ review
120.000
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc xử lý hạt giống Gaucho 600FS
➥ review
40.000
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc xử lý hạt giống Folicur 430SC
➥ review
120.000
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc trừ sâu Cormoran 180EC
➥ review
220.000
(đồng, 240 ml)
0
(đồng, 240 ml)
Thuốc trừ sâu Galil 300SC
➥ review
80.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ sâu Nimitz 480EC
➥ review
400.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ sâu Plemax 320SC
➥ review
230.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ sâu Yasmine 19EC
➥ review
100.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ sâu Trivor 310DC
➥ review
160.000
(đồng, 240 ml)
0
(đồng, 240 ml)
Thuốc trừ bệnh Almagor 356EC
➥ review
300.000
(đồng, 250 ml)
0
(đồng, 250 ml)
Thuốc trừ bệnh Apropo 200EC
➥ review
220.000
(đồng, 240 ml)
0
(đồng, 240 ml)
Thuốc trừ bệnh Banjo Forte 400SC
➥ review
130.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ bệnh Blastogan 75WP
➥ review
25.000
(đồng, 25 gr)
0
(đồng, 25 gr)
Thuốc trừ bệnh Cocadama 85WP
➥ review
50.000
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc trừ bệnh Custodia 320SC
➥ review
320.000
(đồng, 250 ml)
0
(đồng, 250 ml)
Thuốc trừ bệnh Folpan 50WP
➥ review
30.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ bệnh Picoraz 490EC
➥ review
200.000
(đồng, 240 ml)
0
(đồng, 240 ml)
Thuốc trừ bệnh Super Mastercop 21SL
➥ review
100.000
(đồng, 240 ml)
0
(đồng, 240 ml)
Thuốc trừ cỏ Turbo 89OD
➥ review
750.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ cỏ Ronstar 25EC
➥ review
750.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ cỏ Sunrice 15WDG
➥ review
10.000
(đồng, 2 gr)
0
(đồng, 2 gr)
Thuốc trừ cỏ Whip S 7.5EW
➥ review
60.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ cỏ Agil 100EC
➥ review
100.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc trừ cỏ Ametrex 80WG
➥ review
50.000
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc trừ cỏ Atramet Combi 80WP
➥ review
320.000
(đồng, 1.000 gr)
0
(đồng, 1.000 gr)
Thuốc trừ cỏ Kamex 80WP
➥ review
320.000
(đồng, 1.000 gr)
0
(đồng, 1.000 gr)
Thuốc trừ cỏ Sipyri 10SC
➥ review
35.000
(đồng, 20 ml)
0
(đồng, 20 ml)
Thuốc trừ chuột Hicate 0.08AB
➥ review
10.000
(đồng, 50 gr)
0
(đồng, 50 gr)
Thuốc trừ ốc Star Pumper 800WP
➥ review
10.000
(đồng, 8,5 gr)
0
(đồng, 8,5 gr)
Thuốc trừ ốc Boxer 15GR
➥ review
40.000
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Bấm review để xem chi tiết sản phẩm!

Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

Thứ năm, 07/03/2024

Quảng Ninh: Đền Xã Tắc - Nơi trấn yên bờ cõi, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia

Tọa lạc tại bờ sông Ka Long (dòng sông nối liền hai nước Việt Nam - Trung Quốc), Đền Xã Tắc, phường Ka Long, thành phố Móng Cái được coi là "cột mốc văn hóa" , khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ghi dấu ấn lịch sử nơi ông cha ta thời trấn yên bờ cõi và khẳng định nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người Việt nơi địa đầu…
Thứ hai, 13/11/2023

Gỏi cá Sơn La - Món ăn chỉ có ở những địp đặc biệt của người Thái

Gỏi cá được đánh giá là món ăn ngon, chủ đạo trong các món thường để đem ra thết đãi khách quý của đồng bào dân tộc Thái, thể hiện sự hiếu khách của gia chủ. Từ xưa người Thái đã có câu "xép nhứa cin nhứa ma, xép pa cin pa cỏi", nghĩa là "thèm thịt thì ăn thịt chó, thèm cá thì ăn cá gỏi". Ngày nay, món cá gỏi không chỉ có đồng bào dân tộc Thái chế…
Thứ ba, 25/06/2024

Cùng tìm hiểu về những đặc điểm sản phẩm lúa lai 3 dòng Syn8

Giống lúa lai 3 dòng Syn8 được Syngenta Việt Nam đưa vào sản xuất thử nghiệm từ năm 2020. Qua khảo nghiệm, đánh giá, đây là giống lúa siêu ưu việt nhờ đặc tính chịu rét tốt, đẻ nhánh tập trung, trổ nhanh, chống đổ ngã, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, sọc lá vi khuẩn, ít nhiễm rầy, gạo trong, cơm ngon, dẻo. Giống có thời gian sinh trưởng dao động…
 

Chứng nhận tín nhiệm mạng