Bảng giá các loại lạc, đậu tương được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Lạc Giá bán 🔎
Củ lạc tươi 7.000 đ/kg 0
Củ lạc khô 15.000 đ/kg 0
Lạc nhân đỏ 20.000 đ/kg 0
Lạc nhân vàng 18.000 đ/kg 0
Dầu lạc 100.000 đ/kg 0
Vỏ lạc 1.000 đ/kg 0
Phân xanh 1.000 đ/kg 0
Lạc giống 12.000 đ/kg 0
Đậu tương Giá bán 🔎
Quả nguyên vỏ tươi 15.000 đ/kg 0
Quả nguyên vỏ khô 20.000 đ/kg 0
Hạt đậu tương khô 45.000 đ/kg 0
Bột đậu tương 100.000 đ/kg 0
Vỏ đậu tương 1.000 đ/kg 0
Phân xanh 1.000 đ/kg 0