Bảng giá các loại thuốc xử lý hạt giống được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành trồng trọt. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Thuốc xử lý hạt giống Giá bán 🔎
Apron XL 350ES 50.000 đ/10ml 0
Cruiser Plus 312.5FS 50.000 đ/10ml 0
Cruiser 350FS 40.000 đ/10ml 0
Fortenza Duo 480FS 60.000 đ/10ml 0
Routine 200SC 120.000 đ/10ml 0
Gaucho 600FS 40.000 đ/10ml 0
Folicur 430SC 120.000 đ/10ml 0